• s3
  • s4
  • s6
  • s2
  • s1

" เรียนรู้และก้าวข้ามกำแพง เพื่อเข้าถึงการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ "

iClassroom 2555 Map

การที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะดึงความสามารถของอุปกรณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และจำเป็นต้องมีผู้ที่คอยให้คำแนะนำเพื่อตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษาได้อย่างเที่ยงตรงอีกทั้งแม่นยำ

ทางProService มีบริการ iTraining ที่จัดการอบรมการใช้งาน iPad และ Mac สำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะ ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ พร้อมทดลองการใช้งานจริง ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานของ Apple® พร้อมทั้งตอบคำถามเพื่อไขข้อสงสัยในการใช้งานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างเต็ม พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต

« 1 ของ 2 »