• s3
  • s4
  • s6
  • s2
  • s1

The New Era of Learning
ห้องเรียนแห่งอนาคต

ipad-air-vs-mini
เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

ณ ปัจจุบัน เราไมสามารถ
ปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา และ
การศึกษาในขณะนี้ก็ได้มีการนำ
นวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่การศึกษา
Apple นั้นเป็นผู้นำทางด้านนี้และมี
ระบบต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะ

iTeacher

ระบบเริ่มต้นแบบง่ายๆ โดยการ
ให้ครูใช iPad ในการสอน เพื่อใหครู
เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นกว่า พร้อมทั้ง
“ยังช่วยเปลี่ยนแปลงผู้
เรียนเป็นู้ผสอน ผู้สอนเป็นโค้ช”
เข้าสู่การเรียนผ่าน Challenge-Based
Learning

proservice
iClassroom

ห้องเรียนที่ใช้ iPad ในการ
เรียนการสอน สามารถเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียนแบบเก่าเป็นห้องแห่งการ
เรียนรู้ อย่างแท้จริง นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์งานจาก “ไอเดียที่ส่ง
เสิรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง”

proservice
proservice
iPad 1-to-1

การเรียนการสอนที่นักเรียนทุก
คนมี iPad จะทำให้การศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งการ
ค้นหาข้อมูล โต้ตอบกับครู หรือการ
ทำงานรวมกันจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อีกทั้ง iPad มี Application ที่สร้าง
มาเพื่อการศึกษามากกว่า 75,000
Apps ทำให้นักเรียนเพลิดเพลินกับ
อุปกรณ์ที่พวกเขาถืออยู่ในมือ
“การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดแค่
ภายในห้องเรียนอีกตอไป”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจจะเปลี่ยนแปลง
การศึกษาไปพร้อมกับเรา

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น จำกัด
2/1 ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
แขวงท่าแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-943-8279
แฟกซ์ 02-943-8278

ProService Map